กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ.2566


ชื่อกิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอนอย่างไรให้ได้ 4.5 ขึ้นไป วันที่ 10 ก.พ.2566
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.
 
สถานที่ : ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : on site
 
รูปแบบกิจกรรม : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
วิทยากร

ผศ.ดร.นิชาภา จันทร์ดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผศ.วาลุกา เอมเอก บัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.พิชญ์สินี เควด สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

วันที่จัด/เวลา 10 ก.พ. 2566 / 10.00-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop