การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.วลัยลักษณ์ (WUQA)” 6-7 ก.พ. 2566


ชื่อกิจกรรม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.วลัยลักษณ์ (WUQA)” 6-7 ก.พ. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ

-

วิทยากร

ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่จัด/เวลา 6-7 ก.พ. 2566 / 8.30-16.00 , 8.30-12.00 น.
สถานที่ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร B ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73790

ภาพกิจกรรมTop