อบรม การวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานเพื่อการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาทักษะผู้เรียน (Skill Mapping) วันที่ 22 ก.พ. 2566


ชื่อกิจกรรม อบรม การวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานเพื่อการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาทักษะผู้เรียน (Skill Mapping) วันที่ 22 ก.พ. 2566
เนื้อหาโดยสังเขบ
รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
Join Zoom Meeting
วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย  อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบั
วันที่จัด/เวลา 22 ก.พ. 2566 / 13.30-16.30 น.
สถานที่ Zoom
ลงทะเบียน ลงทะเบียน
ตรวจสอบรายชื่อ ตรวจสอบรายชื่อ
ติดต่อ

โทร.73770

ภาพกิจกรรมTop