ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)”

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้คณาจารย์ผู้สอนรู้จักแนวคิดของการจัดการศึกษาแบบมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) จัดทำแผนกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ตามแนวคิด OBE สามารถเขียน ELO ในระดับรายวิชา (Course Learning Outcomes, CLOs) ได้อย่างสอดคล้องตอบสนองต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program learning Outcomes, PLOs) และสามารถออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน วิธีการวัดและประเมินผลได้อย่างสอดคล้องกับ Course Learning Outcomes (CLOs)

โดยมีกำหนดจะจัดจำนวน 3 รุ่น ดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นผู้บริหาร/คณาจารย์/นักวิชาการที่ยังเข้าอบรมในหลักสูตรที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเคยจัด ไม่ครบทั้ง 2 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)" และ 
2. หลักสูตร Outcome-Based Education (OBE) สำหรับอาจารย์ผู้สอน

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. เอกสารประกอบการอบรม

2. กำหนดการ

รุ่น/วันที่ 

ลงทะเบียน

จำนวนรับ

รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562

https://forms.gle/j26ddi4JhA2JFUgK9

120

คลิก

รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 มกราคม 2563

https://forms.gle/QZa4PCEDRouqNQJt6

150(เต็ม)

คลิก

 

หมายเหตุ อาจารย์ที่สมัครสามารถเลือกอบรมได้รุ่นใดรุ่นหนึ่ง

ติดต่อสอบถามโทร. 3750 Email : sachaira@wu.ac.th

 

[817] [26 พ.ย. 2562]

Top