ปฏิทินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ปฏิทินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563

ลำดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่จัด/เวลา วันที่จัดกิจกรรม ลงทะเบียน
1  Game-Based Learning ห้องบานบุรี ชั้น 1 อาคารวิชาการ 7/13.30-16.30 น.  18 มีนาคม 2563 ลงทะเบียน     
2  การออกข้อสอบ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย/13.30-16.30 น.  29 เมษายน 2563
3  การวัดและการประเมินผล และการตัดเกรด สถานที่แจ้งทราบภายหลัง/9.00-16.30 น.  9 มิถุนายน 2563
4  Team-Based Learning สถานที่แจ้งทราบภายหลัง/13.30-16.30 น.  18 มิถุนายน 2563
4  Technology for teaching "Socrative" สถานที่แจ้งทราบภายหลัง/13.30-16.30 น.  25 มิถุนายน 2563

 

สอบถามโทร. 3770

[362] [2 มี.ค. 2563]

Top