ขอเชิญเข้าร่วมงานแสดงความยินดีในโอกาสฉลองความสำเร็จการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล UKPSF “Walailak University Celebrates 90% of Academics Achieving HEA Fellowships”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักและเห็นความสำคัญของการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลจึงได้นำกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ The UK Professional Framework (UKPSF) เข้ามาปรับใช้ในการปฏิรูปดังกล่าวโดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรมและยื่นสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานด้านการสอนตามกรอบUKPSF  ปัจจุบันมีอาจารย์ผ่านการรับรองจำนวน 433 คน (Principal Fellow : 1 คน, Senior Fellow: 56 คน และ Fellow : 376)  คิดเป็นร้อยละ 92.19 เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ถือเป็นความสำเร็จประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นจึงกำหนดให้จัดกิจกรรมฉลองความสำเร็จการได้รับการรับรองมาตรฐานสากล UKPSF  "Walailak University Celebrates 90% of Academics Achieving HEA Fellowships" ในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา และรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom Cloud Meeting และ Facebook Live "Walailak University มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จึงขอเชิญคณาจารย์และผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว ในวัน เวลาและช่องทางข้างต้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อสอบถามศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โทรศัพท์ 73770, 73440

กำหนดการ

2.30-3.00 p.m.    Registration


3.00- 3. 10 p.m.    Moderated by Assoc. Prof. Surin Maisrikrod, PhD Vice President for Global Engagement and Faculty Development


3.10- 3.20 p.m.    “UKPSF and Higher Education Teaching in Thailand” by Prof. Wichit Srisa-an, PhD


3.20-3.50 p.m.     “Teaching and Learning Reform at Walailak University” Prof. Sombat Thamrongthanyawong, PhD, the president


3.50-4.00 p.m.    “Lesson Learned from Implementing UKPSF at Walailak University” By Asst. Prof. Suthanya Doung-in, Assistant to the president in Faculty Development


4.00-4.30 p.m.      Congratulatory Remarks by
                             - Ian Hall, Head of Membership (International)
                             - Kathy Wright, Assistant Director, Knowledge, Innovation and Delivery (KID), Advance HE
                             - Andy Hudson, Higher Education Academy Consultant (If he could join)


4.30-4.35 p.m.      Paper shoot for celebration


4.35-4.40 p.m.      The closing remarks by Assoc. Prof. Surin Maisrikrod, PhD  Vice President for Global Engagement and Faculty Development

 

Invite Link  :  https://wu-ac-th.zoom.us/j/91278303451?pwd=L0ZGK1N4UzFaOUxpdVdySXJ6RG9qdz09

Meeting ID : 912 7830 3451

Security Passcode: 696460

ดาวโหลดรูปภาพเบื้องหลังสำหรับ การออนไลน์ https://drive.google.com/file/d/1IS_MKXq2DEkX-s0RMzdLGsmkmSJKdWTn/view?usp=sharing

 

[146] [21 ต.ค. 2564]

Top