ขอเชิญเข้าร่วม แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE : Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder’s Needs Analysis ระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 2565

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. และ 
                 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
วิทยากร : 
1. ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
รูปแบบการจัด : online

ลงทะเบียน : คลิก

รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

กำหนดการ

วันที่ 17 ธ.ค. 2565
ช่วงเช้า      Overview OBE รวมทั้ง หลักการของ Stakeholder’s Needs Analysis
ช่วงบ่าย     การเขียน  PLOs

วันที่ 18 ธ.ค. 2565
ช่วงเช้า      การนำ PLOs มาจัดสร้างรายวิชาของหลักสูตร
ช่วงบ่าย     การเขียน CLOs

 
สถานที่ : Zoom cloud meeting

Meeting ID: 936 0084 0716
Passcode: 431754

[61] [9 พ.ย. 2565]

Top