ขอเชิญเข้าร่วมอบรม การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ในวันที่ 22 ธ.ค. 2565

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 
ลงทะเบียน คลิก
 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ อินทสิงห์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
สถานที่ : Zoom cloud meeting
 
สอบถามรายละเอียดโทร. 73770

[37] [15 พ.ย. 2565]

Top