ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "การบันทึกข้อมูล มคอ.3 ในระบบบริหารหลักสูตร (TQF) วันที่ 25 ม.ค. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
 

ลงทะเบียน คลิก

 
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : on site
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย และฝึกปฏิบัติการการบันทึก มคอ.3 ผ่านระบบ TQF
 
สอบถามโทร.73770

[38] [9 ม.ค. 2566]

Top