การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.วลัยลักษณ์ (WUQA) วันที่ 6-7 ก.พ.2566

ชอเชิญเข้าร่วม การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนนตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ในระดับมหาวิทยาลัย สำนักวิชา หลักสูตร และหน่วยงานสนับสนุน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ม.วลัยลักษณ์ (WUQA)” ในวันที่


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 08.30-16.00 น.
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 08.30-12.00 น.


ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ อาคาร B ชั้น 9 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน คลิก


วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อสอบถามโทร. 73790

[41] [16 ม.ค. 2566]

Top