กิจกรรมอบรม การประเมินตามสภาพจริง Authentic Assessment วันที่ 15 ก.พ. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม

วัน/เวลา : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

ลงทะเบียน คลิก

วิทยากร : ผศ.ดร.มนตา  ตุลย์เมธาการ ภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย

รูปแบบการจัด : online

รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 

[23] [17 ม.ค. 2566]

Top