ขอเชิญเข้าร่วม อบรม การวิเคราะห์ความต้องการทักษะแรงงานเพื่อการออกแบบหลักสูตรและพัฒนาทักษะผู้เรียน (Skill Mapping) วันที่ 22 ก..พ. 2566

รายละเอียดกิจกรรมอบรม
 
วัน/เวลา : วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30-16.30 น.  

ลงทะเบียน คลิก
 
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย
 
รูปแบบการจัด : online
 
รูปแบบกิจกรรม : บรรยาย / แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
Join Zoom Meeting
 
สอบถามโทร.73770

[4] [23 ม.ค. 2566]

Top