วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

 

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวารสารวิชาการราย 6 เดือนจัดพิมพเผยแพรโดย สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคม และเปนแหลงกลางในการศึกษา คนควาขอมูลและเปนแหลงวิทยาการความรูตาง ๆ อันเปนการเปดโลกกวางทางการเรียนรู ใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ

 

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ ไดแก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน และ บทวิจารณหนังสือ ตนฉบับที่สงพิจารณาเพื่อตีพิมพจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น เรื่องที่ไดรับการตีพิมพจะตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของแบบปดลับชื่อของผูทรงคุณวุฒิประเมินและผูเขียน และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

สามารถเข้าชมเว็บไซต์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[1572] [14 ธ.ค. 2557]

Top