วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ (Journal of Learning Innovations)

 

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนวารสารวิชาการราย 6 เดือนจัดพิมพเผยแพรโดย สวนสงเสริมวิชาการ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการประชาสัมพันธเผยแพรองคความรูทางวิชาการสูสังคม และเปนแหลงกลางในการศึกษา คนควาขอมูลและเปนแหลงวิทยาการความรูตาง ๆ อันเปนการเปดโลกกวางทางการเรียนรู ใหแกบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดรับทราบ

 

ผลงานวิชาการที่รับตีพิมพ ไดแก บทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน และ บทวิจารณหนังสือ ตนฉบับที่สงพิจารณาเพื่อตีพิมพจะตองไมเคยเผยแพรในวารสารหรือสิ่งพิมพใดมากอน และไมอยูในระหวางการพิจารณารอตีพิมพในวารสารอื่น เรื่องที่ไดรับการตีพิมพจะตองผานการกลั่นกรองจากผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของแบบปดลับชื่อของผูทรงคุณวุฒิประเมินและผูเขียน และไดรับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

สามารถเข้าชมเว็บไซต์วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ที่ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
[1522] [14 ธ.ค. 2557]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[22] [14 ธ.ค. 2557]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [14 ธ.ค. 2557]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[182] [14 ธ.ค. 2557]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[71] [14 ธ.ค. 2557]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [14 ธ.ค. 2557]
ข่าวทั้งหมด

Top