มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการ และ คณะทำงานพัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) "นวัตกรรมการเรียนรู้" ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถนำเสนอผลงานวิจัย/งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนหรือการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) รับบทคัดย่อตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 มีนาคม 2558

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บไซต์งานประชุมฯ http://activelearningconference.wu.ac.th/

ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
[1646] [8 ม.ค. 2558]

Top