ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตร...

ส่วนส่งเสริมวิชาการขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารและการประกันคุณภาพ : หลักสูตรและการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” โดยมีกำหนดการ ดังนี้

1) วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 การบรรยาย เรื่อง “กรอบแนวทางการบริหารหลักสูตร และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” และ“ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557” 

โดย นางสาวนุชนภา รื่นอบเชย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

2) วันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 

การบรรยาย “การดำเนินการจัดทำหลักสูตร” ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

• มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขาวิชา (มคอ.1)

• รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

- การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)

- การจัดทำรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

- การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5)

- การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการเขียน มคอ.3 – มคอ.6

• การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

• ความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนา

• การออกแบบกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ

• วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ

• กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

• การทวนสอบในรายวิชา

การบรรยาย และการอบรมเชิงปฏิบัติการ :

• ทบทวน “แนวทางการเขียน มคอ.3 – มคอ.6”

• การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7

• กิจกรรมการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7

วิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชสารสนเทศ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และ 2) นายชาติชาย ศรีสมุทร หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
[96051] [6 พ.ค. 2558]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[22] [6 พ.ค. 2558]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [6 พ.ค. 2558]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[182] [6 พ.ค. 2558]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[71] [6 พ.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [6 พ.ค. 2558]
ข่าวทั้งหมด

Top