รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

- มหาวิทยาลัยทักษิณ
- มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 
[521] [7 ส.ค. 2558]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[22] [7 ส.ค. 2558]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [7 ส.ค. 2558]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[182] [7 ส.ค. 2558]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[71] [7 ส.ค. 2558]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [7 ส.ค. 2558]
ข่าวทั้งหมด

Top