ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุม 201 และห้องดนตรี 208 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเนื้อหาของโครงการ ดังนี้

1. บรรยาย

2. ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 1

1. วงล้อ 4 ทิศ
2. นอนผ่อนคลาย (ผ่อนพักตระหนักรู้)
3. หน้ากาก
4. กิจกรรมคุณค่าในตน (หงายหน้ากาก)

วันที่ 2

1. นิเวศภาวนา/ กิจกรรมจัดดอกไม้แบบเซน (1) 
2. นิเวศภาวนา/ กิจกรรมจัดดอกไม้แบบเซน (2) 
3. นอนผ่อนคลาย (ผ่อนพักตระหนักรู้) 
4. ของรัก
5. เกมไพ่ไขชีวิต
6. Hug Hospital

3. สรุปการเรียนรู้/สรุปการอบรม

 
[347] [2 มิ.ย. 2559]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[22] [2 มิ.ย. 2559]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [2 มิ.ย. 2559]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[182] [2 มิ.ย. 2559]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[71] [2 มิ.ย. 2559]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [2 มิ.ย. 2559]
ข่าวทั้งหมด

Top