ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ส่วนส่งเสริมวิชาการจัดโครงการ จิตตปัญญาศึกษา Contemplative Education “การเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ” สำหรับนักศึกษาสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุม 201 และห้องดนตรี 208 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีเนื้อหาของโครงการ ดังนี้

1. บรรยาย

2. ปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้

วันที่ 1

1. วงล้อ 4 ทิศ
2. นอนผ่อนคลาย (ผ่อนพักตระหนักรู้)
3. หน้ากาก
4. กิจกรรมคุณค่าในตน (หงายหน้ากาก)

วันที่ 2

1. นิเวศภาวนา/ กิจกรรมจัดดอกไม้แบบเซน (1) 
2. นิเวศภาวนา/ กิจกรรมจัดดอกไม้แบบเซน (2) 
3. นอนผ่อนคลาย (ผ่อนพักตระหนักรู้) 
4. ของรัก
5. เกมไพ่ไขชีวิต
6. Hug Hospital

3. สรุปการเรียนรู้/สรุปการอบรม

 
[427] [2 มิ.ย. 2559]

Top