ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ สัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” วิทยากรโดย Ms. Lindie Clark ตำแหน่ง Academic and Program Director, (PACE) Professional and Community Engagement, Macquarie University

ภายใต้หัวข้อ

1. “Learning and Teaching Development for Community Engagement” โดย Ms. Lindie Clark

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-3770, 3770 หรืออีเมล fnantawa@wu.ac.th
[330] [1 ก.ค. 2559]

ค้นหาข่าว


ข่าวล่าสุด

ข้อมูลเว็บไซต์สำหรับประกอบงานวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรที่น่าสนใจ
[21] [1 ก.ค. 2559]
ขอเชิญชวนคณาจารย์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Walailak University Innovation in Education Rubric Workshop 2560”
[159] [1 ก.ค. 2559]
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[182] [1 ก.ค. 2559]
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"
[71] [1 ก.ค. 2559]
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มบริการสุขภาพ มุมมองร่วมกันแบบสหวิชาชีพ รุ่นที่1 และรุ่นที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อชั่วโมงหอพักได้แล้ว
[74] [1 ก.ค. 2559]
ข่าวทั้งหมด

Top