ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการ สัมมนา “Learning and Teaching Development for Community Engagement” วิทยากรโดย Ms. Lindie Clark ตำแหน่ง Academic and Program Director, (PACE) Professional and Community Engagement, Macquarie University

ภายใต้หัวข้อ

1. “Learning and Teaching Development for Community Engagement” โดย Ms. Lindie Clark

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.จิราพร ชินกุลพิทักษ์ คณบดีสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้ในวันศุกร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4B อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-7567-3770, 3770 หรืออีเมล fnantawa@wu.ac.th
[380] [1 ก.ค. 2559]

Top