ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract"

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนร่วมด้วยสำนักวิชาศิลศาสตร์จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Writing a Professional Biography and Conference Abstract" การเขียนข้อมูลชีวประวัติและบทคัดย่อเป็นภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยมีคณาจารย์สนใจเข้าร่วม จำนวน 17 ท่าน โดยจัดขึ้น ณ ประชุม 2 อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรม
[238] [30 พ.ค. 2560]

Top