วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 เผยแพร่ออนไลน์แล้ว

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Journal of Learning Innovation) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความวิจัยทั้ง 6 เรื่อง ได้ทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu 

วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านพัฒนาการเรียนการสอน โดยรับพิจารณาบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์หนังสือ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ และมีคุณค่าทางวิชาการ สามารถใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฏีและเชิงปฏิบัติได้อย่างกว้างขวาง โดยมีกำหนดเผยแพร่ในรูปแบบวารสารอีเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ผลงานแต่ละเรื่องจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการ (Peer Review) โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร. 0-7567-3770 หรือเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu 

ทั้งนี้ วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ผลงานในวารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562 โดยส่งบทความแบบออนไลน์ได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jliwu
[155] [29 ส.ค. 2562]

Top