ดาวน์โหลดเอกสารและกำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1

คลิก
[138] [16 ธ.ค. 2562]

Top