ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 ธ.ค. 2562

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education" ระหว่างวันที่ 19-20 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 2 อาคารวิจัย มีวิทยากร 2 ท่าน คือ รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ รศ.จันทนี เพชรานนท์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และในการอบรมครั้งนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมจำนวน 48 ท่าน

ภาพกิจกรรม คลิก
[267] [20 ธ.ค. 2562]

Top