ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5"

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดกิจกรรมในหัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5" โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ในการกล่าวเปิด โดยภายในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนของคณาจารย์แต่ละท่านที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาเกิน 4.50 คะแนน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการสอนอย่างไรให้ได้ผลประเมินการสอน 4.5 ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรมในครั้งนี้ โดยที่กิจกรรมครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 28 คน

ภาพกิจกรรม คลิก
[169] [25 ธ.ค. 2562]

Top