ศนร. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาหลักสูตรและ จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)” รุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 ม.ค. 2563

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome-Based Education" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม  2563 ณ ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มีวิทยากร 2 ท่าน คือ รศ.ดร.วิมลวรรณ พิมพ์พันธุ์ อาจารย์จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ รศ.จันทนี เพชรานนท์ จากมหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒน ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม และในการอบรมครั้งนี้มีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมจำนวน 160 ท่าน

ภาพกิจกรรม คลิก

 
[198] [30 ม.ค. 2563]

Top