ศนร. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5" ในวันที่ 7 ก.พ. 2563

 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดกิจกรรมในหัวข้อ "สอนอย่างไรให้ได้ 4.5" ในวันที่ 7 ก.พ. 2563 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน รศ.ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด ในการกล่าวเปิด โดยภายในกิจกรรม มีการแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนของคณาจารย์แต่ละท่านที่มีผลการประเมินจากนักศึกษาเกิน 4.50 คะแนน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ในการสอนอย่างไรให้ได้ผลประเมินการสอน 4.5 ซึ่งสอดคล้องกับหัวข้อกิจกรรมในครั้งนี้ โดยที่กิจกรรมครั้งนี้จัด ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มีผู้สนใจเข้าร่วมทั้งหมด 20 คน

ภาพกิจกรรม คลิก
[190] [7 ก.พ. 2563]

Top