ศนร.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning" วันที่ 18 มี.ค.2563

 

2f5e6ff74131838d90e2c0a34d04c600.jpg 3fc0314c2d40809b87215721b57f86a2.jpg

WU-UKPSF Club ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Game-Based Learning” ที่ห้องราชาวดี อาคารวิชาการ 7 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (FHEA) จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ชิดชนก มยูรภักดิ์ (FHEA) จากสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยมีการแนะนำการนำเกมส์ Jeopardy, Board game, Badge เป็นต้น มาใช้ เพื่อฝึกให้นักศึกษาได้คิดนอกกรอบและคิดสร้างสรรค์ และมีการให้ formative assessment กับผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้มีผู้เข้าอบรมเข้าร่วมจำนวน 22 คน

ภาพกิจกรรม คลิก
[117] [18 มี.ค. 2563]

Top