ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค. 2564

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการอบรมเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร (Version 4.0) ออนไลน์ ในวันที่ 3 ส.ค. 2564 สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียน 

วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจวัตถุประสงค์และสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ระดับหลักสูตร
2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกรอบแนวคิดและสาระของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 ไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์หาประเด็นที่ควรนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยใช้แนวคิดจาก AUN-QA Version 4.0 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา/บริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้อง
4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองได้อย่างสอดคล้องกับสาระตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0

กำหนดการ

08.30 - 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 - 09.15 น. 

กล่าวเปิดงาน และต้อนรับผู้ร่วมโครงการ

09.15 – 12.00 น.

บรรยายสร้างความเข้าใจในภาพรวมของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 Criteria 1-4 และตอบข้อซักถาม

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น.

บรรยายสร้างความเข้าใจในภาพรวมของเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 Criteria 5-8 และตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ   1. พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.

2. กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วิทยากร
วิทยากรหลัก รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา  อนุวงศ์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้ช่วยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Invite Link Zoom
https://wu-ac-th.zoom.us/j/97543308256?pwd=OHdDempPditoMXpqUkN2UmhMcmJyZz09

 

Banner psd created by oxurra - www.freepik.com
[302] [15 ก.ค. 2564]

Top