ขอเชิญอาจารย์หรือผูัที่สนใจเข้าร่วมอบรม แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564

ขอเชิญอาจารย์หรือผูัที่สนใจเข้าร่วมอบรม หัวข้อ แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ ลงทะเบียน คลิก

รายละเอียดกำหนดการ

13.00-14.30 น

การวัดประเมินในชั้นเรียน (Classroom Assessment)

การวัดประเมินความก้าวหน้าและแบบสรุปรวม (Formative and Summative assessment)

การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินภาคปฏิบัติ (Authentic and Performance

Assessment)

14.45-16.30 น. 

ทคโนโลยีสำหรับการวัดประเมินออนไลน์ (Technology for Online Assessment)

เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics)

การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)

วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลักษณะกิจกรรม: การบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยสอดแทรกกิจกรรมในแต่ละช่วง

Platform: โปรแกรม Zoom 
[652] [2 ส.ค. 2564]

Top