การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 1/2564

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนขอแจ้งให้ทราบว่า บัดนี้นักศึกษาสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2564 กรณีที่นักศึกษาไม่ได้แสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนดมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ https://assess.wu.ac.th ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค.2564 - 13 ก.ย.2564 โดยใช้ Login และ Password เหมือนกับระบบเมลล์ของมหาวิทยาลัย (WU PASS)

กรณีมีปัญหาโปรดติดต่อ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน,
หมายเลขโทรศัพท์ : 075673790
Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
[167] [16 ส.ค. 2564]

Top