ศนร. จัดอบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรม หัวข้อ แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้กับคณาจารย์และผู้ที่สนใจโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์กว่า 100 คน 
[183] [26 ส.ค. 2564]

Top