ศนร. จัดอบรมแนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดอบรม หัวข้อ แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ วันที่ 25 ส.ค. 2564 จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ให้กับคณาจารย์และผู้ที่สนใจโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากคณะ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. เป็นผู้บรรยาย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์กว่า 100 คน 

แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ 1 แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ 2
แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ 3 แนวคิดและเทคนิคการวัดประเมินการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ 4
[320] [26 ส.ค. 2564]

Top