ศนร. จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 9.00-16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ปุริมปรัชญ์ คณิณพศุตย์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 60 คน 

ภาพการอบรมทั้งหมด 

เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ1 เทคนิคการสร้างข้อสอบและการจัดทำคลังข้อสอบ2

 
[117] [28 ม.ค. 2565]

Top