ศนร. จัดอบรม หัวข้อ เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วันที่ 18 ก.พ. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดอบรมหัวข้อ เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน วันที่ 18 ก.พ. 2565  เวลา 13.30-15.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พัชรี อิ่มศรี สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ ผศ.ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน 

ภาพการอบรมทั้งหมด 

เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน1 เทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน2

 
[112] [19 ก.พ. 2565]

Top