ขอแจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022

ขอแจ้งการขยายเวลารับสมัครทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2021-2022 ค่ะหากมีผู้สนใจสมัครรับทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ shorturl.at/zDMW0 หรือ https://dst.gov.in และ https://www.insaindia.res.in และดำเนินการสมัครโดยส่งเอกสารและใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น 12) เลขที่ 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 โดยจะยึดตามวันที่ สป.อว. ลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th ตามวันที่กำหนดข้างต้น
[57] [19 เม.ย. 2565]

Top