ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 10 พ.ค. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดอบรมหัวข้อ การทำวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 10 พ.ค. 2565  เวลา 9.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก รศ. ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาและวิจัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 30 คน 

การทำวิจัยในชั้นเรียน 1 การทำวิจัยในชั้นเรียน  2

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[126] [11 พ.ค. 2565]

Top