ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วันที่ 28 เม.ย. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดอบรมหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด ในวันที่ 28 เม.ย. 2565  เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก รศ.ดร.นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน 

พัฒนากระบวนการคิด 1 พัฒนากระบวนการคิด 2

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[104] [28 เม.ย. 2565]

Top