ศนร. จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies วันที่ 29 เม.ย. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดอบรมหัวข้อ HyFlex Course Design and Teaching Strategies ในวันที่ 29 เม.ย. 2565  เวลา 9.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก รศ.ดร.ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 20 คน 

HyFlex Course Design and Teaching Strategies 1 HyFlex Course Design and Teaching Strategies 2

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[124] [29 เม.ย. 2565]

Top