ศนร. จัดอบรมหัวข้อ การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา วันที่ 12 พ.ค. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน การใช้เทคโนโลยีการสอนพลศึกษา ในวันที่ 12 พ.ค. 2565  เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ zoom cloud meeting ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก

1. อาจารย์ประวิตย์ ศรีหนองหว้า  รองผู้อำนวยการ 
2. ครูปรเมษฐ์ เรือนมา หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารีและงานรักษาดินแดน ครูพลศึกษา
3. ครูไพศาล ศรีสุวพันธ์ หัวหน้าระดับชั้น ม.1 และครูพลศึกษา

 เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 10 คน 

พลศึกษา 1 พลศึกษา 2

 

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[82] [12 พ.ค. 2565]

Top