สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม  ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง โดยมี ผู้บริหารและบุคลากรสสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดม นำโดย ดร.ปกรณ์ วัฒนจตุรพร รักษาการแทนรองธิการบดี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและพูดคุยในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF”  

ทั้งนี้นอกจากหัวข้อดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ พูดคุย/ซักถาม ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โดย ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

2. ารบริหารจัดการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริการการเรียนการสอน และการจัดการของเสีย โดย ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ รองผู้อานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และปิดท้ายด้วย ภารกิจสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศวิธีการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในการทางานวิจัย โดย อาจารย์ ดร.ลิตวดี เจือบุญ รองผู้อานวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

ในตอนท้ายได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร เนื่องในโอกาสศึกษา ดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

ดูงาน 1 ดูงาน 2
ดูงาน 3 ดูงาน 4
[47] [19 ก.ค. 2565]

Top