มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2565  ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง โดยมี ผู้บริหารและบุคลากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี  ดร.เจริญชัย  วงศ์วัฒน์กิจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  ไหมศรีกรด  รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและพูดคุยในหัวข้อ “การปฏิรูปการเรียนการสอน ม.วลัยลักษณ์” 

ทั้งนี้นอกจากหัวข้อดังกล่าวยังได้รับเกียรติจากหน่วยงานอื่นๆ พูดคุย/ซักถาม ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. การพัฒนาอาจารย์ด้วยกรอบมาตรฐานสากล UKPSF โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา  ด้วงอินทร์ (SFHEA) รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี

2. นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน โดย   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาท  นันทพิชัย (SFHEA) ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

3. ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย (SFHEA) ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

และปิดท้ายด้วยซัก-ถาม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และในตอนท้ายได้มีการมอบของที่ระลึกให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เนื่องในโอกาสศึกษา ดูงานในครั้งนี้ด้วย

 

ดูงานแม่ฟ้าหลวง 1 ดูงานแม่ฟ้าหลวง 2
ดูงานแม่ฟ้าหลวง 3 ดูงานแม่ฟ้าหลวง 4
[67] [8 มิ.ย. 2565]

Top