ศนร. จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร e-learning เพื่อการเรียนการสอนเชิงรุก ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดการอบรมโดย ผศ.ดร.สุธัญญา  ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และได้รับเกียรติจาก นางสาวจุฬาพร พันธ์กำเหนิด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ และคณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมจาก สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักระบบการจัดการเรียนการสอน WU e-learning และ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้ WU e-learning ได้ โดยการอรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน

รูปภาพ1
รูปภาพ2
รูปภาพ3
รูปภาพ4
รูปภาพ5

ภาพการอบรมทั้งหมด 
[54] [17 ต.ค. 2565]

Top