ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2566 ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และผ่านระบบ ZOOM ได้รับเกียรติจาก คุณนุชนภา รื่นอบเชย (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอุดมศึกษา สป.อว.) เป็นที่ปรึกษาภายนอก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.วิจิตรา เพ็ชรกิจ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี โดยมี ผศ.ดร. สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นเลขานุการการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2566 ในครั้งนี้       ร่วมด้วยคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้การปรับปรุงหลักสูตรที่จะครบรอบ 5 ปีแล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2566 และพร้อมเปิดใช้ในปีการศึกษา 2567

308104911-1159307548065145-6837797130996678290-n 313291371-1301950997311541-3116201613612756902-n
313378388-1801349463555303-3031478780582236106-n 313378388-1801349463555303-3031478780582236106-n
[14] [14 พ.ย. 2565]

Top