ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 12/2565 ในวันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 8 อาคาร D โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิชาการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

 

คกก.วิชาการพิเศษ 4_1 คกก.วิชาการพิเศษ 4_2
[26] [13 ธ.ค. 2565]

Top