ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 (SoTL8) ณ มฟล.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร เสวนาวิชาการ หัวข้อ "การพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (Professional Standard Framework: PSF)" ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี สุทธรังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในการการเสวนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพของแต่ละสถาบัน ทั้งสองสถาบันได้นำกรอบมาตรฐาน UKPSF มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดกรอบมาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) มาปรับใช้อีกด้วย ในการเสวนาครั้งนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญ อาทิ ความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มือาชีพ การนำกรอบมาตรฐานไปพัฒนาอาจารย์ ผลลัพธ์ที่ได้ ข้อค้นพบที่น่าสนใจ รวมถึงปัญหาอุปสรรคที่จะนำไปพัฒนาและปรุงปรุงให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น นอกจากการได้ร่วมเสวนาวิชาการแล้ว ผู้บริหารร่วมด้วยบุคลากร ฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนและการสอน ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของงานสัมมนาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วย ปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ เสวนาวิชาการ และ กิจกรรม Show&Share

pic7 pic9

 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL) ประกอบด้วย สถาบันคลังของชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอีก 9 สถาบัน และถือเป็นโอกาสดียิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไดัรับมอบให้เป็นเจ้าภาพโครงการสัมมนาวิชาการในครั้งต่อไป  คือ โครงการสัมมนาวิชาการ การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 9 (SoTL9) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

pic6 pic5
pic4 pic3

 

ดูภาพทั้งหมด คลิก
[38] [14 ธ.ค. 2565]

Top