ศนร. จัดโครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนจัด โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร หัวข้อ แนวคิดการศึกษาที่เน้นผลการเรียนรู้แบบ OBE  Outcome-based Education และหัวข้อ Stakeholder s Needs Analysis ในวันเสาร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านช่องทางโปรแกรม Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวินพัฒน์ สิริกานติโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีเป้าประสงค์คือ พัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Framework (UKPSF)]

1 2
3 4

ดูภาพทั้งหมด คลิก
[40] [20 ธ.ค. 2565]

Top