ศนร. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15 (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเส้นทางสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพตามกรอบมาตรฐานระบบสากล Pre-UKPSF และการเขียน Application UKPSF เบื้องต้น รุ่นที่ 15" (Pre-UKPSF รุ่นที่ 15) ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น ๓ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา   ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นวิทยากรในการบรรยาย ครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่ชาวไทยได้รับความรู้ ความเข้าใจ และสามารถจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการสอน UKPSF ได้

LINE-ALBUM-pre-ukpsf-15-DAY1-221226-10 LINE-ALBUM-pre-ukpsf-15-DAY1-221226-35
LINE-ALBUM-pre-ukpsf-15-DAY1-221226-103 1
[28] [29 ธ.ค. 2565]

Top