ศนร. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 4 ม.ค.2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธ   ที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และได้รับเกียรติจากรศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นเลขานุการคณะกรรมการวิชาการการประชุมในครั้งนี้ ร่วมด้วยคณบดี อาจารย์ประจำหลักสูตร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเสนอวาระ เพื่อพิจารณา และดำเนินการต่อไป

1
2
[12] [9 ม.ค. 2566]

Top