ขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ ประจำภาคการศึกษา 3/2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนตรวจพบปัญหาการดึงรายวิชาไม่ถูกต้องซึ่งสาเหตุมาจากการระบุข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ไม่ถูกต้องครบถ้วน ดังนั้นเพื่อให้ระบบประเมินการสอนของอาจารย์ดึงข้อมูลได้ถูกต้องครบถ้วน จึงขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบ ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนผ่านระบบคำร้องออนไลน์ในทุกภาคการศึกษา โดยขอให้ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
 
1. รายชื่อผู้สอนในรายวิชาว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ หากท่านใดไม่ได้สอนให้ลบรายชื่อออก และหากรายชื่อผู้สอนไม่ครบให้ทำการเพิ่มรายชื่อ 
2. ระบุประเภทการสอนของผู้สอนให้ถูกต้อง ตามบทบาทการสอนที่ปฏิบัติจริง เช่น สอนแบบบรรยายหรือสอนแบบปฏิบัติ
3. ในกรณีผู้ประสานงานรายวิชาที่ไม่ได้สอน ให้เลือกเฉพาะบทบาทผู้ประสานงานรายวิชาเท่านั้น ไม่ต้องระบุประเภทการสอนในการนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงขอให้ผู้ประสานงานรายวิชาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วน ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 ก่อนการเปิดระบบประเมินการสอนของอาจารย์ในภาคการศึกษาที่ 3/2565
 
คู่มือการตรวจสอบข้อมูลรายวิชาผ่านระบบคำร้องออนไลน์ คลิก
[27] [12 ม.ค. 2566]

Top