ศนร. จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดประชุมการจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ในวันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566 เวลา  09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 5 และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม โดยมี ผศ.ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นวิทยากรดำเนินรายการในการประชุม ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้            มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดทำหมวดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

1 2
4 3
[12] [16 ม.ค. 2566]

Top