ศนร. จัดอบรมการเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ วันที่ 6 ม.ค. 2566

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนได้จัดอบรม "การเรียนการสอนนักศึกษาต่างชาติ"  ในวันศุกร์    ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน เป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้            มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ [The UK Professional Framework (UKPSF)] 

1-6 2-6
3-6 4-6
[6] [16 ม.ค. 2566]

Top