รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม Retreat ครั้งที่ 4 วันที่ 2 ก.พ. 2564

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สำนักวิชา
1

อาจารย์สุชาติ ฉันสำราญ

สำนักวิชาการจัดการ

2

อาจารย์เสาวนีย์ รอดหยู่

สำนักวิชาการจัดการ

3

อาจารย์ ดร.กัญญนิจ วิเชียรรัตน์

สำนักวิชาการจัดการ

4

อาจารย์ ดร.ชลกานต์ เบ็ญจศักดิ์

สำนักวิชาการจัดการ

5

อาจารย์ฮุชเซ็น นิยมเดชา

สำนักวิชาการจัดการ

6

ผศ.บุณฑรี จันทร์กลับ

สำนักวิชาการจัดการ

7

อาจารย์ประภาดา ศรีสุวรรณ

สำนักวิชาการจัดการ

8

ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง

สำนักวิชาการจัดการ

9

ผศ.สมใจ หนูผึ้ง

สำนักวิชาการจัดการ

10

ผศ.สิริโสภา จุนเด็น

สำนักวิชาการจัดการ

11

ผศ.ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

12

อาจารย์จักริน วีแก้ว

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

13

อาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

14

อาจารย์บุศรินทร์ นันทะเขต

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

15

อาจารย์วรรณรัตน์ นาที

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

16

อาจารย์เจนจิรา แก้วรัตน์

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

17

อาจารย์สุวิตา แก้วอารีลาภ

สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

18

ผศ.ดร.นิสา แซ่หลี

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

19

ผศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

20

ผศ.ดร.เจริญเกียรติ โพธิ์ชัยยะ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

21

ผศ.ดร.ธัญวัฒน์ ลิมปิติ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี